કપડવંજ નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરશ્રી ની યાદી


  ચીફ ઓફિસરશ્રી નું નામ ક્યાથી ક્યાં સુધી
શ્રી મ. સો. મકવાણા 01/04/1998        08/12/1998
શ્રી શાશીકાન્તભાઈ એચ. પટેલ 11/12/2000        29/05/2002
શ્રી એન . સી. પટેલ 16/08/2002       24/06/2004
શ્રી મનોજભાઇ આર. સોલંકી 13/04/2004       15/04/2006
શ્રી પ્રણવભાઈ એચ. શાહ 05/08/2006       19/01/2010
શ્રી રવિકાંતભાઇ બી. પટેલ 15/02/2010       07/08/2013
શ્રી ઉપેન્દ્ર પી. ગઢવી 08/08/2013        21/06/2017
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 1924
All rights reserved @ Kapadwanj Nagarpalika

સંપર્ક:- કપડવંજ નગરપાલિકા, કપડવંજ
(O).02691-252365/262463  E-Mail : np_kapadvanj@yahoo.co.in                                                                            Remot Support