slide2
slide3
slide4
slide6
slide4
slide4
slide4
જાહેર માહિતી અધિકાર
 
  1. શ્રી બી.એન.મોડ જાહેર માહિતી અધિકારી અને ચીફ ઓફિસર કપડવંજ નગરપાલિકા
  2. મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારી કપડવંજ નગરપાલિકા
  3. પ્રથમ અપીલ અધિકારી અને ડીસ્ટ્રીકટ મ્યુનીસીપલ ઓફિસર કલેકટર કચેરી, નડિયાદ
  4. દ્વિતીય અપીલ અધિકારી અને સચિવશ્રી, ગુજરાત માહિતી આયોગ ગુજરાત માહિતી આયોગની કચેરી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડા શાસ્ત્ર ભવન, પ્રથમ માળ, સેકટર-૧૮, ગાંધીનગર.
 
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 1902
All rights reserved @ Kapadwanj Nagarpalika

સંપર્ક:- કપડવંજ નગરપાલિકા, કપડવંજ
(O).02691-252365/262463  E-Mail : np_kapadvanj@yahoo.co.in                                                                            Remot Support