કપડવંજ નગરપાલિકા ના ખાતાના વડાશ્રી ની માહિતી

કર્મચારીનું નામ વિભાગ હોદ્દો સંપર્ક નંબર
શ્રી સાવનકુમાર રતાણી ઓફિસ વિભાગ ચીફ ઓફિસર શ્રી ૯૯૭૯૭૮૦૦૮૮
શ્રી વિષ્ણુભાઈ પટેલ પબ્લિક વર્કસ વિભાગ એન્જિનીયર ૯૪૨૭૮૫૫૨૩૧
શ્રી ઉમેશભાઈ જી. જોષી જુનિયર ઇન્સ્પેક્ટર ઇ.ક્લાર્ક ૯૪૨૭૦૮૬૬૪૨
શ્રી ઇકબાલભાઈ શેખ જનરલ વિભાગ ઇ.સીની.ક્લાર્ક ૯૮૭૯૧૯૦૦૫૨
શ્રી સુરેશભાઇ એ. મકવાણા એકાઉન્ટ વિભાગ એકાઉન્ટન્ટ ૯૫૩૭૪૫૩૦૯૯
શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ સોની એકાઉન્ટ વિભાગ ક્લાર્ક ૯૪૨૭૧૮૨૪૬૧
શ્રી હનીફભાઇ શેખ ઇન્ટરનલ ઓડિટ વિભાગ હંગામી ક્લાર્ક ૯૯૯૮૭૪૯૬૩૨
શ્રી નગીનભાઈ પટેલ સેનેટરી વિભાગ (જન્મ-મરણ અને લગ્ન નોધણી) સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર ૯૪૨૭૦૮૩૪૯૭
શ્રી શંકરભાઈ પટેલ વોટર વર્કસ એન્ડ ડ્રેનેજ વિભાગ વો.વ.મિસ્ત્રી ૯૪૨૭૯૩૪૨૩૫
શ્રી પ્રવીણભાઈ પટેલ વોટર વર્કસ એન્ડ ડ્રેનેજ વિભાગ ડ્રેનેજ મિસ્ત્રી ૯૪૨૭૮૫૫૨૩૬
શ્રી કનુભાઈ આર. પટેલ ટપાલ વિભાગ એડિશનલ ક્લાર્ક -
શ્રી હુસેનીભાઈ ગોહિલ વસુલાત(ટેક્સ) વિભાગ ક્લાર્ક ૯૯૯૮૬૮૬૧૯૩
શ્રી ભરતભાઇ પટેલ રેકોર્ડ વિભાગ (જન્મ-મરણ) ક્લાર્ક ૯૯૯૮૩૬૧૫૬૭
શ્રી રાકેશભાઈ એમ. ઉપાધ્યાય લાઇટિંગ વિભાગ સુપરવાઇઝર ૯૯૭૯૩૩૩૬૬૯
શ્રી શૈલેષભાઈ પટેલ લાઇટિંગ વિભાગ વાયરમેન ૯૬૦૧૮૪૦૫૯૬
શ્રી બુધાભાઈ પટેલ ફાયર વિભાગ ફાયર સુપ્રિટેન્ડેન્ટ ૯૪૨૮૬૫૭૨૫૮
શ્રી કનુભાઈ પટેલ ફાયર વિભાગ ક્લાર્ક ૯૪૨૭૫૭૬૪૭૧
શ્રી અલ્લારખા મુલ્લા રેન્ટ એન્ડ ફી વિભાગ ક્લાર્ક ૯૮૭૯૯૪૭૯૯૧
શ્રી અલ્પેશભાઇ કે. ભટ્ટ મિશન મંગલમ ક્લાર્ક ૯૭૨૫૩૪૨૭૭૫
શ્રી પ્રિતેશભાઇ પટેલ કોમ્પ્યુટર ઓપેરેટર કોમ્પ્યુટર ઓપેરેટર ૮૫૧૧૭૨૧૭૨૬

નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 1867
All rights reserved @ Kapadwanj Nagarpalika

સંપર્ક:- કપડવંજ નગરપાલિકા, કપડવંજ
(O).02691-252365/262463  E-Mail : np_kapadvanj@yahoo.co.in                                                                            Remot Support