કપડવંજ નગરપાલિકા ના કર્મચારીશ્રી ની માહિતી

  જનરલ વિભાગ સ્ટાફ લીસ્ટ

અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદ્દો શૈક્ષણિક લયકાત નોકરી જોડાયા તારીખ મોબાઈલ નંબર
01 પઠાણ મહમ્મદહનીફ ગફુરખાન ક્લાર્ક એસ.એસ.સી. 04/01/1984 -
02 મનસુરી મકસુદ મહમ્મદ્સીદીક ક્લાર્ક એસ.વાય બી.કોમ 11/01/1989 -
03 શેખ મહમ્મદરફીક મુસાભાઈ ક્લાર્ક એસ.એસ.સી. 11/01/1989 -
04 પટેલ શૈલેષ ફુલાભાઇ ક્લાર્ક એસ.એસ.સી. 11/01/1989 -
05 પ્રકાશચંદ્ર હરીશભાઇ ત્રિવેદી ક્લાર્ક એસ.એસ.સી. 11/01/1989 -
06 કહાનવાલા અકીલભાઇ હાતીમભાઈ ક્લાર્ક એસ.એસ.સી. 11/01/1989 -
07 પટેલ હસમુખભાઇ લલ્લુભાઈ ક્લાર્ક એસ.એસ.સી. 11/01/1989 -
08 મલેક સાબીરભાઈ હૈદરભાઈ ક્લાર્ક એસ.એસ.સી. 11/01/1989 -
09 સેવક મુકેશકુમાર રામપ્રકાશ ક્લાર્ક એસ.એસ.સી. 11/01/1989 -
10 શાહ અતુલકુમાર મુકુંદભાઈ ક્લાર્ક એસ.એસ.સી. 11/01/1989 -
11 મલેક મુનીરમીયા યુસુફ્મીયા ક્લાર્ક એસ.વાય બી.કોમ 11/01/1989 -
12 પઠાણ હબીબખાન અલીયારખાન ક્લાર્ક બી.કોમ 11/01/1989 -
13 પટેલ વિષ્ણુભાઈ પરસોત્તમ ભાઈ ક્લાર્ક એસ.એસ.સી. 15/04/1990 -
14 સોની ધીરેન્દ્ર જયંતીલાલ ક્લાર્ક એસ.એસ.સી. 15/04/1990 -
15 પટેલ વિનુભાઇ જેસંગભાઈ ક્લાર્ક બી.એ. 15/04/1990 -
16 ભાલીયાત ફખરુદ્દીન શબ્બીરભાઈ ક્લાર્ક બી.એ. એલએસજીડી 12/01/1990 -
17 પટેલ ભરતકુમાર ચતુરભાઈ ક્લાર્ક બી.એ. 12/01/1990 -
18 પટેલ રાજેન્દ્ર દ્વારકાદાસ ક્લાર્ક બી.કોમ. 12/01/1990 -
19 મુલ્લા અલ્લારખા હૈદરઅલી ક્લાર્ક એચ.એસ.સી. 16/12/1998 -
20 પઠાણ અ.હમીદ શરીફ્ખાન પટાવાળા 9 પાસ 11/01/1989 -
21 સૈયદ મ.હનીફ હૈદરઅલી પટાવાળા 7 પાસ 11/01/1989 -
22 શેખ મ.શફી મ.સીદીકભાઈ પટાવાળા 9 પાસ 11/01/1989 -
23 કા.પટેલ રાકેશકુમાર રસીકલાલ પટાવાળા એસ.એસ.સી. 11/01/1989 -
24 શેખ અલ્લારખા ગનીભાઇ પટાવાળા એસ.એસ.સી. 16/12/1989 -
25 કુરેશી કાલુભાઇ રસુલભાઇ પટાવાળા 9 પાસ 01/01/1991 -
26 પઠાણ શરીફખાન યુસુફખાંન પટાવાળા 9 પાસ 16/04/1990 -
27 પટેલ અશોકકુમાર શંકરલાલ પટાવાળા 9 પાસ 12/01/1990 -
28 શેખ મ.શફી અ.ગની પટાવાળા એસ.એસ.સી. 01/01/1992 -
29 પટેલ કિરણભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ પટાવાળા 9 પાસ 09/02/1995 -
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 1865
All rights reserved @ Kapadwanj Nagarpalika

સંપર્ક:- કપડવંજ નગરપાલિકા, કપડવંજ
(O).02691-252365/262463  E-Mail : np_kapadvanj@yahoo.co.in                                                                            Remot Support