કપડવંજ નગરપાલિકા ના કર્મચારીશ્રી ની માહિતી

  જનરલ વિભાગ સ્ટાફ લીસ્ટ
  ઓકટ્રોય વિભાગ સ્ટાફ લીસ્ટ
  વોટર વર્કસ વિભાગ સ્ટાફ લીસ્ટ

  સેનેટરી વિભાગ સ્ટાફ લીસ્ટ

અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદ્દો શૈક્ષણિક લયકાત નોકરી જોડાયા તારીખ મોબાઈલ નંબર
01 નગીનભઇ કે પટેલ સેને.ઇન્સ્પેક્ટર એસ.એસ.સી, એસ.આઈ. 11/01/1989
02 ઇંદ્રજીતભાઈ આર રાઠોડ ફૂડ ઇન્સપેક્ટર માઇક્રો બી.એસસી., એફ.આઈ. 08/01/1989
03 અમરિશ પી પટેલ સેને.ક્લાર્ક બી.કોમ.,એસ.આઈ.,
એલ.એસ.જી.ડી.
06/01/1992
04 પટેલ કાંતિભાઈ બી ડ્રાઇવર એસ.એસ.સી. 05/01/1992
05 યુસુફભાઈ અબ્દુલગની ડ્રાઇવર એસ.એસ.સી. 21/02/1992
06 કૃષ્ણકાંત અંબુભાઇ પટેલ ચલકેદાર એસ.એસ.સી. 01/01/1992
07 નંદાબેન રાવજીભાઇ સ્વીપર - 01/08/1974
08 મહેન્દ્રભાઈ મફતભાઇ સ્વીપર 8 પાસ 01/10/1975
09 નગીનભઇ રમણભાઈ સ્વીપર 5 પાસ 16/01/1977
10 ચંદાબેન ગોવિંદભાઇ સ્વીપર - 01/10/1981
11 મંજુલાબેન ચુનીલાલ સ્વીપર - 16/01/1982
12 મંજુલાબેન ગંગારામ સ્વીપર 2 પાસ 01/08/1983
13 રમેશભાઈ ફિલિપ્સભાઈ સ્વીપર 8 પાસ 01/06/1985
14 કનુભાઈ આદીતભાઇ સ્વીપર 4 પાસ 01/07/1985  
15 અશોકભાઇ રમણભાઈ સ્વીપર 6 પાસ 01/07/1985
16 પ્રવીણભાઈ વિનોદભાઇ સ્વીપર 6 પાસ 01/03/1986
17 ચુનીલાલ રતિલાલ સ્વીપર 9 પાસ 01/08/1989
18 બળવંતભાઈ મોહનભાઇ સ્વીપર 9 પાસ 01/07/1987
19 કનુભાઈ બાલુભાઈ સ્વીપર 7 પાસ 01/03/1987
20 મહેશભાઇ કાંતિભાઈ સ્વીપર 4 પાસ 01/09/1986  
21 નરેશભાઇ મનુભાઈ સ્વીપર 8 પાસ 01/03/1987
22 શારદાબેન રમેશભાઈ સ્વીપર - 01/03/1987
23 ચંચળબેન સુરેશભાઇ સ્વીપર - 01/01/1987
24 ભાનુબેન ગુણવંતભાઈ સ્વીપર 6 પાસ 01/09/1987
25 સુમનબેન કિટભાઈ સ્વીપર - 10/09/1988
26 ગીતાબેન હિરભાઈ સ્વીપર - 01/05/1982
27 પ્રકાશભાઈ મફતભાઇ સ્વીપર 8 પાસ 01/08/1988
28 વિષ્ણુભાઈ મોતીભાઈ સ્વીપર 9 પાસ 17/01/1988
29 અશોકભાઇ ઇશ્વરભાઇ સ્વીપર 10 પાસ 16/05/1992
30 નિર્મળાબેન પ્રદીપભાઇ સ્વીપર 4 પાસ 01/06/1989
31 કનુભાઈ રેવાભાઈ સ્વીપર 7 પાસ 01/07/1990
32 રાજુબેન પૂનમભાઈ સ્વીપર - 17/08/1987
33 ગીતાબેન ભરતભાઇ સ્વીપર 5 પાસ 02/04/1991
34 શ્રી સવિતાબેન રતિલાલ સ્વીપર - 20/01/1992
35 ઇન્દિરાબેન અશોકભાઇ સ્વીપર - 01/02/1992
36 સુમનબેન દિનેશભાઇ સ્વીપર 4 પાસ 01/01/1992
37 મુકુંદભાઈ કાંતિભાઈ સ્વીપર 7 પાસ 01/08/1993
38 ભાવનાબેન ગણેશભાઈ સ્વીપર 4 પાસ 01/01/1996
39 ગણેશભાઇ રાવજીભાઇ સ્વીપર 9 પાસ 16/11/1994
40 વિષ્ણુભાઈ કાંતિભાઈ સ્વીપર - 01/05/1995
41 કમલેશભાઈ રાવજીભાઇ સ્વીપર 7 પાસ 01/05/1995
42 શ્રી ગૌતમભાઈ ભીખાભાઇ સ્વીપર 10 પાસ 17/10/1995
43 મંજુલાબેન શંકરભાઇ સ્વીપર - 05/10/1995
44 ભુપેન્દ્રભાઈ રમણભાઈ સ્વીપર 6 પાસ 01/01/1997
45 વિનોદભાઇ વિઠ્ઠલભાઈ સ્વીપર 4 પાસ 01/01/1998
46 મનોજભાઇ પ્રવીણભાઈ સ્વીપર 9 પાસ 01/01/1998
47 શૈલેષભાઈ મંજીભાઈ સ્વીપર 8 પાસ 01/04/1998
48 શ્રી મીનાબેન રશ્મિભાઈ સ્વીપર 4 પાસ 01/01/1996
49 શ્રી મહેશભાઈ રવિયાભાઇ સ્વીપર 9 પાસ 01/03/2001  
50 ભરતભાઇ મંગલભાઈ સ્વીપર 8 પાસ 01/06/2001  

નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 1895
All rights reserved @ Kapadwanj Nagarpalika

સંપર્ક:- કપડવંજ નગરપાલિકા, કપડવંજ
(O).02691-252365/262463  E-Mail : np_kapadvanj@yahoo.co.in                                                                            Remot Support