કપડવંજ નગરપાલિકા ના કર્મચારીશ્રી ની માહિતી

  જનરલ વિભાગ સ્ટાફ લીસ્ટ
  ઓકટ્રોય વિભાગ સ્ટાફ લીસ્ટ
  વોટર વર્કસ વિભાગ સ્ટાફ લીસ્ટ
  સેનેટરી વિભાગ સ્ટાફ લીસ્ટ
  પબ્લિક વર્કસ સ્ટાફ લીસ્ટ

  જે.બી. હોસ્પિટલ સ્ટાફ લીસ્ટ

અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદ્દો શૈક્ષણિક લયકાત નોકરી જોડાયા તારીખ મોબાઈલ નંબર
01 ડૉ. મનુભાઈ એચ ગઢવી મેડિકલ ઓફિસર એમ.બી.બી.એસ. 22/02/1999 -
02 જયંતિભાઈ પીપટેલ ફાર્માસીસ્ટ ડીપ. ફાર્મા 23/10/1989 -
03 હર્ષદભાઈ એમ પટેલ એક્સ રે ટેકની. બી.એસસી.(ફી),
એક્સ રે ટેક.
11/01/1994 -
04 પુષ્પાબેન એન સોલંકી સ્ટાફ નર્સ બી.પી.એન.એ. 25/01/1989 -
05 દીપિકાબેન એન કા.પટેલ સ્ટાફ નર્સ બી.પી.એન.એ. 16/03/1991 -
06 એસ.કે. ખ્રિસ્તીરાણા સ્ટાફ નર્સ બી.પી.એન.એ. 11/01/1991 -
07 મીનાક્ષીબેન કે મકવાના સ્ટાફ નર્સ બી.પી.એન.એ. 15/07/1994 -
08 સેજલબેન બી પટેલ સ્ટાફ નર્સ બી.પી.એન.એ. 10/01/2000 -
09 છાયાબેન બી પટેલ સ્ટાફ નર્સ મીડવાઈફ  ઓજી 13/06/2004 -
10 પન્નાબેન એન મિસ્ત્રી કેશ રાઇટર એસ.એસ.સી. 13/02/1995 -
11 ફારૂકભાઈ એ શેખ વાર્ડબોય એસ.એસ.સી. 01/01/1992 -
12 મ.શકીલભાઈ એ કાજી વાર્ડબોય એચ.એસ.સી. 01/01/1992 -
13 મણિબેન એમ પરમાર આયા 7 પાસ 08/01/1989 -
14 મંજુલાબેન બી મકવાણા આયા 7 પાસ 11/01/1991 -
15 સીદિકભાઈ એમ શેખ લેબ સરવન્ટ 6 પાસ 08/01/1988 -
16 રમણભાઈ બી પટેલ ડિસ્પે. સરવન્ટ 6 પાસ 16/12/1989 -
17 જમનાબેન કે સોલંકી સ્વીપર 6 પાસ 11/01/1992 -
18 કિરણભાઈ એન વાઘેલા સ્વીપર 9 પાસ 03/01/2001 -
19 મ.ફારૂક મ.તાહેર નિઝામી વાર્ડબોય એસ.એસ.સી. 01/01/1992 -
20 ફિરોઝભાઈ એ પઠાણ વાર્ડબોય 9 પાસ 01/10/1992 -
21 શંકરભાઇ એમ બારૈયા વાર્ડબોય 5 પાસ 20/01/1992 -

નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 1898
All rights reserved @ Kapadwanj Nagarpalika

સંપર્ક:- કપડવંજ નગરપાલિકા, કપડવંજ
(O).02691-252365/262463  E-Mail : np_kapadvanj@yahoo.co.in                                                                            Remot Support