કપડવંજ નગરપાલિકા ના કર્મચારીશ્રી ની માહિતી

  જનરલ વિભાગ સ્ટાફ લીસ્ટ
  ઓકટ્રોય વિભાગ સ્ટાફ લીસ્ટ
  વોટર વર્કસ વિભાગ સ્ટાફ લીસ્ટ
  સેનેટરી વિભાગ સ્ટાફ લીસ્ટ
  પબ્લિક વર્કસ સ્ટાફ લીસ્ટ
  જે.બી. હોસ્પિટલ સ્ટાફ લીસ્ટ
  હાઇસ્કૂલ વિભાગ સ્ટાફ લીસ્ટ

અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદ્દો શૈક્ષણિક લયકાત નોકરી જોડાયા તારીખ મોબાઈલ નંબર
01 શંકુંતલાબેન આર. પટેલ શિક્ષક - - -
02 ઉમેશકુમાર જી જોષી મ્યુજીયમ ક્યુરેટર બી.કોમ 05/01/1992 -
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 1865
All rights reserved @ Kapadwanj Nagarpalika

સંપર્ક:- કપડવંજ નગરપાલિકા, કપડવંજ
(O).02691-252365/262463  E-Mail : np_kapadvanj@yahoo.co.in                                                                            Remot Support