કપડવંજ નગરપાલિકા ના ચુટાયેલ પ્રતિનિધિઓની માહિતી


નામ :- શ્રીમતિ મોનિકાબેન વિપુલકુમાર પટેલ
હોદ્ધો:- પ્રમુખશ્રી
ફોન નંબર:- 8160996027
વોર્ડ નંબર :-
નામ:- શ્રી મોઈનભાઈ મુનાફભાઇ શેખ
હોદ્ધો:- ઉપપ્રમુખશ્રી
ફોન નંબર:-9275096950
વોર્ડ નંબર :-
નામ :- શ્રીમતિ વર્ષાબેન કલ્પેશભાઇ પંચાલ
હોદ્ધો:- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9998901545
વોર્ડ નંબર :-
નામ:- શ્રીમતિ શારજહાબાનું પઠાણ
હોદ્ધો:- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9998291563
વોર્ડ નંબર :-
નામ:- શ્રી ઇદ્રીસભાઈ મુરસલીનભાઈ કારીગર
હોદ્ધો:- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9924065572
વોર્ડ નંબર:-
નામ:- શ્રી નિમેષકુમાર નિતિનભાઈ જામ
હોદ્ધો:- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9722010022
વોર્ડ નંબર :-
નામ :- શ્રીમતિ સઈદાબીબી જાબીરહુસેન કુરેશી
હોદ્ધો:- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9909277076
વોર્ડ નંબર:-
નામ:-શ્રીમતિ મિનાજબેન આમિરભાઈ શેખ
હોદ્ધો:- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9998746596
વોર્ડ નંબર :-
નામ:- શ્રી ઇમ્તિયાઝભાઈ અબ્દુલસ્ત્તારભાઈ શેખ
હોદ્ધો:- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9825563186
વોર્ડ નંબર:-
નામ:- શ્રીમતિ આરતીબેન સુમિતકુમાર વાઘેલા
હોદ્ધો:- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 8128748405
વોર્ડ નંબર :-
નામ:- શ્રીમતિ કોમલબેન ધવલભાઈ પટેલ
હોદ્ધો:- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9904462066
વોર્ડ નંબર :-
નામ:- શ્રી સુરેશભાઇ રમેશભાઈ ઠાકોર
હોદ્ધો :-સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9904176381
વોર્ડ નંબર :-
નામ:- શ્રી પંકજકુમાર મંગલભાઈ પટેલ (બાપુ)
હોદ્ધો:- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર :- 9712955689
વોર્ડ નંબર:-
નામ:- શ્રીમતિ મીનાબેન પ્રગ્નેશકુમાર સોની
હોદ્ધો:- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9879202504
વોર્ડ નંબર:-
નામ:- શ્રીમતિ તૈયબનનીશા ફરીદબેગ મિરઝા
હોદ્ધો :- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર :- 9879132486
વોર્ડ નંબર :-
નામ:- શ્રી નિતિનકુમાર કનૈયાલાલ શાહ
હોદ્ધો:- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9825745567
વોર્ડ નંબર :-
નામ :- શ્રી નિરવભાઈ કનુભાઈ પટેલ
હોદ્ધો:- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9825887199
વોર્ડ નંબર :-
નામ:- શ્રીમતિ સ્નેહાબેન પ્રતિકભાઈ ઓઝા
હોદ્ધો:- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9824254871
વોર્ડ નંબર :-
નામ:- શ્રીમતિ નરેશાબેન વ્રજેશભાઈ શાહ
હોદ્ધો:- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9998774196
વોર્ડ નંબર :-
નામ:- શ્રી દક્ષેશભાઇ ભરતભાઇ કંસારા
હોદ્ધો:- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9978383111
વોર્ડ નંબર:-
નામ:- શ્રી અલ્પેશભાઇ ભુદરભાઈ પંડ્યા
હોદ્ધો:- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9727543099
વોર્ડ નંબર :-
નામ:- શ્રીમતિ નંદિતાબેન મોન્ટુકુમાર ભટ્ટ
હોદ્ધો :- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9426422204
વોર્ડ નંબર:-
નામ:- શ્રી ચીન્ટુકુમાર રાજેન્દ્રકુમાર પટેલ
હોદ્ધો:- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9879124154
વોર્ડ નંબર :-
નામ:- શ્રી મનુભાઈ રામભાઇ પટેલ
હોદ્ધો:- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9924065446
વોર્ડ નંબર :-
નામ:- શ્રીમતિ મનીષાબેન જિગ્નેશભાઈ વસાવા
હોદ્ધો:- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 8488849888
વોર્ડ નંબર :-
નામ:- શ્રીમતિ રેહાનાબાનુ ચૌહાણ
હોદ્ધો:- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9724569910
વોર્ડ નંબર :-
નામ:- શ્રી ભદ્રેશકુમાર નરસિહભાઈ સુતરીયા
હોદ્ધો:- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9898832250
વોર્ડ નંબર:-
નામ:- શ્રી વસિમભાઇ ઈકબાલભાઇ મીરઝા
હોદ્ધો:- સદસ્ય શ્રી
ફોન નંબર:- 9662317517
વોર્ડ નંબર:-
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 1860
All rights reserved @ Kapadwanj Nagarpalika

સંપર્ક:- કપડવંજ નગરપાલિકા, કપડવંજ
(O).02691-252365/262463  E-Mail : np_kapadvanj@yahoo.co.in                                                                            Remot Support