વિવિધ સમિતિઓ


કારોબારી સમિતિઅ.નં. નામ હોદ્દો
01 શ્રીમતી સ્‍નેહાબેન પ્રતિકભાઈ ઓઝા ચેરમેન શ્રી
02 શ્રીમતી નંદીતાબેન મોન્‍ટુકુમાર ભટૃ સભ્‍યશ્રી
03 શ્રી દક્ષેશભાઈ ભરતભાઈ કંસારા સભ્‍યશ્રી
04 શ્રી નીરવભાઈ કનુભાઈ ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
05 શ્રી ચીન્‍ટુકુમાર રાજેન્‍દ્રકુમાર ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
06 શ્રીમતી શારજહાંબાનુ જફરૂલ્‍લાખાન ૫ઠાણ સભ્‍યશ્રી
07 શ્રી નિમેષકુમાર નીતીનભાઈ જામ સભ્‍યશ્રી
08 શ્રી અલ્પેશકુમાર ભુદરભાઈ પંડ્યા સભ્‍યશ્રી
09 શ્રી નીતીનકુમાર કનૈયાલાલ શાહ સભ્‍યશ્રી
10 શ્રી મનુભાઈ રામાભાઈ ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
11 શ્રીમતી નરેશાબેન વ્રજેશભાઈ શાહ સભ્‍યશ્રી

પાણી પુરવઠા સમિતિઅ.નં. નામ હોદ્દો
01 શ્રીમતી નરેશાબેન વ્રજેશભાઈ શાહ ચેરમેન શ્રી
02 શ્રી ઈદ્રીસભાઈ મુરસલીનભાઈ કારીગર વાઈસ ચેરમેન શ્રી
03 શ્રી અલ્પેશકુમાર ભુદરભાઈ પંડ્યા સભ્‍યશ્રી
04 શ્રીમતી નંદીતાબેન મોન્‍ટુકુમાર ભટૃ સભ્‍યશ્રી
05 શ્રી દક્ષેશભાઈ ભરતભાઈ કંસારા સભ્‍યશ્રી
06 શ્રી મનુભાઈ રામાભાઈ ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
07 શ્રી નિમેષકુમાર નીતીનભાઈ જામ સભ્‍યશ્રી
08 શ્રીમતી વર્ષાબેન કલ્પેશભાઇ પંચાલ સભ્‍યશ્રી
09 શ્રીમતી મનીષાબેન જીગ્નેશભાઈ વસાવા સભ્‍યશ્રી
10 શ્રી ભદ્રેશકુમાર નરસિંહભાઈ સુતરીયા સભ્‍યશ્રી
11 શ્રીમતી મીનાજબેન આમીરભાઈ શેખ સભ્‍યશ્રી

જાહેર બાંધકામ સમિતિઅ.નં. નામ હોદ્દો
01 શ્રી નીરવભાઈ કનુભાઈ ૫ટેલ ચેરમેન શ્રી
02 શ્રીમતી નંદીતાબેન મોન્‍ટુકુમાર ભટૃ વાઈસ ચેરમેન શ્રી
03 શ્રી ચીન્‍ટુકુમાર રાજેન્‍દ્રકુમાર ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
04 શ્રી નીતીનકુમાર કનૈયાલાલ શાહ સભ્‍યશ્રી
05 શ્રીમતી શારજહાંબાનુ જફરૂલ્‍લાખાન ૫ઠાણ સભ્‍યશ્રી
06 શ્રી મનુભાઈ રામાભાઈ ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
07 શ્રીમતી સઈદાબીબી જાબીરહુસેન કુરેશી સભ્‍યશ્રી
08 શ્રી દક્ષેશભાઈ ભરતભાઈ કંસારા સભ્‍યશ્રી
09 શ્રીમતી નરેશાબેન વ્રજેશભાઈ શાહ સભ્‍યશ્રી
10 શ્રી ભદ્રેશકુમાર નરસિંહભાઈ સુતરીયા સભ્‍યશ્રી
11 શ્રી ઈદ્રીસભાઈ મુરસલીનભાઈ કારીગર સભ્‍યશ્રી

સેનેટરી સમિતિઅ.નં. નામ હોદ્દો
01 શ્રીમતી શારજહાંબાનુ જફરૂલ્‍લાખાન ૫ઠાણ ચેરમેન શ્રી
02 શ્રી ભદ્રેશકુમાર નરસિંહભાઈ સુતરીયા વાઈસ ચેરમેન શ્રી
03 શ્રી ચીન્‍ટુકુમાર રાજેન્‍દ્રકુમાર ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
04 શ્રીમતી વર્ષાબેન કલ્પેશભાઇ પંચાલ સભ્‍યશ્રી
05 શ્રી દક્ષેશભાઈ ભરતભાઈ કંસારા સભ્‍યશ્રી
06 શ્રી મનુભાઈ રામાભાઈ ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
07 શ્રી નીતીનકુમાર કનૈયાલાલ શાહ સભ્‍યશ્રી
08 શ્રી ઈદ્રીસભાઈ મુરસલીનભાઈ કારીગર સભ્‍યશ્રી
09 શ્રીમતી મીનાજબેન આમીરભાઈ શેખ સભ્‍યશ્રી
10 શ્રીમતી નંદીતાબેન મોન્‍ટુકુમાર ભટૃ સભ્‍યશ્રી
11 શ્રી અલ્પેશકુમાર ભુદરભાઈ પંડ્યા સભ્‍યશ્રી

ફાયર સેફટી સમિતિઅ.નં. નામ હોદ્દો
01 શ્રી મનુભાઈ રામાભાઈ ૫ટેલ ચેરમેન શ્રી
02 શ્રીમતી વર્ષાબેન કલ્પેશભાઇ પંચાલ વાઈસ ચેરમેન શ્રી
03 શ્રીમતી નંદીતાબેન મોન્‍ટુકુમાર ભટૃ સભ્‍યશ્રી
04 શ્રી ચીન્‍ટુકુમાર રાજેન્‍દ્રકુમાર ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
05 શ્રી નિમેષકુમાર નીતીનભાઈ જામ સભ્‍યશ્રી
06 શ્રી દક્ષેશભાઈ ભરતભાઈ કંસારા સભ્‍યશ્રી
07 શ્રી અલ્પેશકુમાર ભુદરભાઈ પંડ્યા સભ્‍યશ્રી
08 શ્રીમતી મનીષાબેન જીગ્નેશભાઈ વસાવા સભ્‍યશ્રી
09 શ્રીમતી મીનાજબેન આમીરભાઈ શેખ સભ્‍યશ્રી
10 શ્રીમતી નરેશાબેન વ્રજેશભાઈ શાહ સભ્‍યશ્રી
11 શ્રી ભદ્રેશકુમાર નરસિંહભાઈ સુતરીયા સભ્‍યશ્રી

માઘ્‍યમિક શાળા સમિતિઅ.નં. નામ હોદ્દો
01 શ્રી ચીન્‍ટુકુમાર રાજેન્‍દ્રકુમાર ૫ટેલ ચેરમેન શ્રી
02 શ્રીમતી નરેશાબેન વ્રજેશભાઈ શાહ વાઈસ ચેરમેન શ્રી
03 શ્રીમતી મીનાજબેન આમીરભાઈ શેખ સભ્‍યશ્રી
04 શ્રી અલ્પેશકુમાર ભુદરભાઈ પંડ્યા સભ્‍યશ્રી
05 શ્રી નીરવભાઈ કનુભાઈ ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
06 શ્રી મનુભાઈ રામાભાઈ ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
07 શ્રી દક્ષેશભાઈ ભરતભાઈ કંસારા સભ્‍યશ્રી
08 શ્રીમતી નંદીતાબેન મોન્‍ટુકુમાર ભટૃ સભ્‍યશ્રી
09 શ્રીમતી શારજહાંબાનુ જફરૂલ્‍લાખાન ૫ઠાણ સભ્‍યશ્રી
10 દિનેશભાઈ રેવાભાઈ ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
11 નરેન્દ્રભાઈ એમ ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી

પ્રાથમિક શાળા સમિતિઅ.નં. નામ હોદ્દો
01 શ્રીમતી સઈદાબીબી જાબીરહુસેન કુરેશી ચેરમેન શ્રી
02 શ્રી મનુભાઈ રામાભાઈ ૫ટેલ વાઈસ ચેરમેન શ્રી
03 શ્રી અલ્પેશકુમાર ભુદરભાઈ પંડ્યા સભ્‍યશ્રી
04 શ્રી દક્ષેશભાઈ ભરતભાઈ કંસારા સભ્‍યશ્રી
05 શ્રી ભદ્રેશકુમાર નરસિંહભાઈ સુતરીયા સભ્‍યશ્રી
06 શ્રીમતી મનીષાબેન જીગ્નેશભાઈ વસાવા સભ્‍યશ્રી
07 શ્રીમતી મીનાજબેન આમીરભાઈ શેખ સભ્‍યશ્રી
08 શ્રીમતી વર્ષાબેન કલ્પેશભાઇ પંચાલ સભ્‍યશ્રી
09 શ્રીમતી નંદીતાબેન મોન્‍ટુકુમાર ભટૃ સભ્‍યશ્રી
10 શ્રી ઈદ્રીસભાઈ મુરસલીનભાઈ કારીગર સભ્‍યશ્રી
11 શ્રી નીતીનકુમાર કનૈયાલાલ શાહ સભ્‍યશ્રી

રોડ સમિતિઅ.નં. નામ હોદ્દો
01 શ્રીમતી નંદીતાબેન મોન્‍ટુકુમાર ભટૃ ચેરમેન શ્રી
02 શ્રી નીતીનકુમાર કનૈયાલાલ શાહ વાઈસ ચેરમેન શ્રી
03 શ્રીમતી વર્ષાબેન કલ્પેશભાઇ પંચાલ સભ્‍યશ્રી
04 શ્રી ઈદ્રીસભાઈ મુરસલીનભાઈ કારીગર સભ્‍યશ્રી
05 શ્રી અલ્પેશકુમાર ભુદરભાઈ પંડ્યા સભ્‍યશ્રી
06 શ્રી મનુભાઈ રામાભાઈ ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
07 શ્રી નીરવભાઈ કનુભાઈ ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
08 શ્રી ભદ્રેશકુમાર નરસિંહભાઈ સુતરીયા સભ્‍યશ્રી
09 શ્રી ચીન્‍ટુકુમાર રાજેન્‍દ્રકુમાર ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
10 શ્રીમતી શારજહાંબાનુ જફરૂલ્‍લાખાન ૫ઠાણ સભ્‍યશ્રી
11 શ્રીમતી મીનાજબેન આમીરભાઈ શેખ સભ્‍યશ્રી

ટેક્ષેશન સમિતિઅ.નં. નામ હોદ્દો
01 શ્રી ભદ્રેશકુમાર નરસિંહભાઈ સુતરીયા ચેરમેન શ્રી
02 શ્રી નીરવભાઈ કનુભાઈ ૫ટેલ વાઈસ ચેરમેન શ્રી
03 શ્રી ચીન્‍ટુકુમાર રાજેન્‍દ્રકુમાર ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
04 શ્રી દક્ષેશભાઈ ભરતભાઈ કંસારા સભ્‍યશ્રી
05 શ્રી નિમેષકુમાર નીતીનભાઈ જામ સભ્‍યશ્રી
06 શ્રી મનુભાઈ રામાભાઈ ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
07 શ્રી ઈદ્રીસભાઈ મુરસલીનભાઈ કારીગર સભ્‍યશ્રી
08 શ્રીમતી સઈદાબીબી જાબીરહુસેન કુરેશી સભ્‍યશ્રી
09 શ્રીમતી વર્ષાબેન કલ્પેશભાઇ પંચાલ સભ્‍યશ્રી
10 શ્રીમતી મનીષાબેન જીગ્નેશભાઈ વસાવા સભ્‍યશ્રી
11 શ્રીમતી નરેશાબેન વ્રજેશભાઈ શાહ સભ્‍યશ્રી

ડ્ર્રેનેજ સમિતિઅ.નં. નામ હોદ્દો
01 શ્રી અલ્પેશકુમાર ભુદરભાઈ પંડ્યા ચેરમેન શ્રી
02 શ્રી મનુભાઈ રામાભાઈ ૫ટેલ વાઈસ ચેરમેન શ્રી
03 શ્રી ચીન્‍ટુકુમાર રાજેન્‍દ્રકુમાર ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
04 શ્રી નિમેષકુમાર નીતીનભાઈ જામ સભ્‍યશ્રી
05 શ્રી ભદ્રેશકુમાર નરસિંહભાઈ સુતરીયા સભ્‍યશ્રી
06 શ્રી નીતીનકુમાર કનૈયાલાલ શાહ સભ્‍યશ્રી
07 શ્રીમતી શારજહાંબાનુ જફરૂલ્‍લાખાન ૫ઠાણ સભ્‍યશ્રી
08 શ્રીમતી સઈદાબીબી જાબીરહુસેન કુરેશી સભ્‍યશ્રી
09 શ્રીમતી નરેશાબેન વ્રજેશભાઈ શાહ સભ્‍યશ્રી
10 શ્રી ઈદ્રીસભાઈ મુરસલીનભાઈ કારીગર સભ્‍યશ્રી
11 શ્રી નીરવભાઈ કનુભાઈ ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી

ટ્રાન્સપોર્ટ સમિતિઅ.નં. નામ હોદ્દો
01 શ્રીમતી વર્ષાબેન કલ્પેશભાઇ પંચાલ ચેરમેન શ્રી
02 શ્રી ઈદ્રીસભાઈ મુરસલીનભાઈ કારીગર વાઈસ ચેરમેન શ્રી
03 શ્રી ચીન્‍ટુકુમાર રાજેન્‍દ્રકુમાર ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
04 શ્રી અલ્પેશકુમાર ભુદરભાઈ પંડ્યા સભ્‍યશ્રી
05 શ્રી નીરવભાઈ કનુભાઈ ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
06 શ્રી મનુભાઈ રામાભાઈ ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
07 શ્રીમતી શારજહાંબાનુ જફરૂલ્‍લાખાન ૫ઠાણ સભ્‍યશ્રી
08 શ્રીમતી મીનાજબેન આમીરભાઈ શેખ સભ્‍યશ્રી
09 શ્રી ભદ્રેશકુમાર નરસિંહભાઈ સુતરીયા સભ્‍યશ્રી
10 શ્રીમતી નંદીતાબેન મોન્‍ટુકુમાર ભટૃ સભ્‍યશ્રી
11 શ્રીમતી નરેશાબેન વ્રજેશભાઈ શાહ સભ્‍યશ્રી

ટાઉન પ્‍લાનીગ સમિતિઅ.નં. નામ હોદ્દો
01 શ્રીમતી મોનિકાબેન વિપુલકુમાર ૫ટેલ ચેરમેન શ્રી
02 શ્રી નિમેષકુમાર નીતીનભાઈ જામ સભ્‍યશ્રી
03 શ્રીમતી નરેશાબેન વ્રજેશભાઈ શાહ સભ્‍યશ્રી
04 શ્રી ઈદ્રીસભાઈ મુરસલીનભાઈ કારીગર સભ્‍યશ્રી
05 શ્રી નીતીનકુમાર કનૈયાલાલ શાહ સભ્‍યશ્રી

ગુમાસ્‍તાધારા સમિતિઅ.નં. નામ હોદ્દો
01 શ્રી ઈદ્રીસભાઈ મુરસલીનભાઈ કારીગર ચેરમેન શ્રી
02 શ્રી અલ્પેશકુમાર ભુદરભાઈ પંડ્યા વાઈસ ચેરમેન શ્રી
03 શ્રીમતી મનીષાબેન જીગ્નેશભાઈ વસાવા સભ્‍યશ્રી
04 શ્રી નીતીનકુમાર કનૈયાલાલ શાહ સભ્‍યશ્રી
05 શ્રીમતી શારજહાંબાનુ જફરૂલ્‍લાખાન ૫ઠાણ સભ્‍યશ્રી
06 શ્રી મનુભાઈ રામાભાઈ ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
07 શ્રીમતી સઈદાબીબી જાબીરહુસેન કુરેશી સભ્‍યશ્રી
08 શ્રીમતી વર્ષાબેન કલ્પેશભાઇ પંચાલ સભ્‍યશ્રી
09 શ્રી નિમેષકુમાર નીતીનભાઈ જામ સભ્‍યશ્રી
10 શ્રી દક્ષેશભાઈ ભરતભાઈ કંસારા સભ્‍યશ્રી
11 શ્રી નીરવભાઈ કનુભાઈ ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી

દીવાબતી સમિતિઅ.નં. નામ હોદ્દો
01 શ્રીમતી મીનાજબેન આમીરભાઈ શેખ ચેરમેન શ્રી
02 શ્રીમતી નરેશાબેન વ્રજેશભાઈ શાહ વાઈસ ચેરમેન શ્રી
03 શ્રી ચીન્‍ટુકુમાર રાજેન્‍દ્રકુમાર ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
04 શ્રી અલ્પેશકુમાર ભુદરભાઈ પંડ્યા સભ્‍યશ્રી
05 શ્રી નીરવભાઈ કનુભાઈ ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
06 શ્રી મનુભાઈ રામાભાઈ ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
07 શ્રીમતી શારજહાંબાનુ જફરૂલ્‍લાખાન ૫ઠાણ સભ્‍યશ્રી
08 શ્રી ઈદ્રીસભાઈ મુરસલીનભાઈ કારીગર સભ્‍યશ્રી
09 શ્રી ભદ્રેશકુમાર નરસિંહભાઈ સુતરીયા સભ્‍યશ્રી
10 શ્રીમતી મનીષાબેન જીગ્નેશભાઈ વસાવા સભ્‍યશ્રી
11 શ્રીમતી વર્ષાબેન કલ્પેશભાઇ પંચાલ સભ્‍યશ્રી

ગાર્ડન સમિતિઅ.નં. નામ હોદ્દો
01 શ્રીમતી મનીષાબેન જીગ્નેશભાઈ વસાવા ચેરમેન શ્રી
02 શ્રી ઈદ્રીસભાઈ મુરસલીનભાઈ કારીગર વાઈસ ચેરમેન શ્રી
03 શ્રી ચીન્‍ટુકુમાર રાજેન્‍દ્રકુમાર ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
04 શ્રી અલ્પેશકુમાર ભુદરભાઈ પંડ્યા સભ્‍યશ્રી
05 શ્રી નીતીનકુમાર કનૈયાલાલ શાહ સભ્‍યશ્રી
06 શ્રી નીરવભાઈ કનુભાઈ ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
07 શ્રી ભદ્રેશકુમાર નરસિંહભાઈ સુતરીયા સભ્‍યશ્રી
08 શ્રીમતી સઈદાબીબી જાબીરહુસેન કુરેશી સભ્‍યશ્રી
09 શ્રીમતી શારજહાંબાનુ જફરૂલ્‍લાખાન ૫ઠાણ સભ્‍યશ્રી
10 શ્રીમતી નંદીતાબેન મોન્‍ટુકુમાર ભટૃ સભ્‍યશ્રી
11 શ્રીમતી નરેશાબેન વ્રજેશભાઈ શાહ સભ્‍યશ્રી

જી.યુ.એલ.એમ.(તાલીમ) સમિતિઅ.નં. નામ હોદ્દો
01 શ્રીમતી મનીષાબેન જીગ્નેશભાઈ વસાવા ચેરમેન શ્રી
02 શ્રી ભદ્રેશકુમાર નરસિંહભાઈ સુતરીયા વાઈસ ચેરમેન શ્રી
03 શ્રી અલ્પેશકુમાર ભુદરભાઈ પંડ્યા સભ્‍યશ્રી
04 શ્રીમતી નંદીતાબેન મોન્‍ટુકુમાર ભટૃ સભ્‍યશ્રી
05 શ્રી નિમેષકુમાર નીતીનભાઈ જામ સભ્‍યશ્રી
06 શ્રીમતી નરેશાબેન વ્રજેશભાઈ શાહ સભ્‍યશ્રી
07 શ્રીમતી વર્ષાબેન કલ્પેશભાઇ પંચાલ સભ્‍યશ્રી
08 શ્રી ચીન્‍ટુકુમાર રાજેન્‍દ્રકુમાર ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
09 શ્રી નીરવભાઈ કનુભાઈ ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
10 શ્રીમતી સઈદાબીબી જાબીરહુસેન કુરેશી સભ્‍યશ્રી
11 શ્રી ઈદ્રીસભાઈ મુરસલીનભાઈ કારીગર સભ્‍યશ્રી

જી.યુ.એલ.એમ.(તાલીમ) સમિતિઅ.નં. નામ હોદ્દો
01 શ્રી નીતીનકુમાર કનૈયાલાલ શાહ ચેરમેન શ્રી

એસ્‍ટેટ સમિતિઅ.નં. નામ હોદ્દો
01 શ્રી ઈદ્રીસભાઈ મુરસલીનભાઈ કારીગર ચેરમેન શ્રી
02 શ્રીમતી નંદીતાબેન મોન્‍ટુકુમાર ભટૃ વાઈસ ચેરમેન શ્રી
03 શ્રી ચીન્‍ટુકુમાર રાજેન્‍દ્રકુમાર ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
04 શ્રી નિમેષકુમાર નીતીનભાઈ જામ સભ્‍યશ્રી
05 શ્રી અલ્પેશકુમાર ભુદરભાઈ પંડ્યા સભ્‍યશ્રી
06 શ્રીમતી શારજહાંબાનુ જફરૂલ્‍લાખાન ૫ઠાણ સભ્‍યશ્રી
07 શ્રીમતી મીનાજબેન આમીરભાઈ શેખ સભ્‍યશ્રી
08 શ્રી નીરવભાઈ કનુભાઈ ૫ટેલ સભ્‍યશ્રી
09 શ્રીમતી નરેશાબેન વ્રજેશભાઈ શાહ સભ્‍યશ્રી
10 શ્રી નીતીનકુમાર કનૈયાલાલ શાહ સભ્‍યશ્રી
11 શ્રીમતી મનીષાબેન જીગ્નેશભાઈ વસાવા સભ્‍યશ્રી

નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 1863
All rights reserved @ Kapadwanj Nagarpalika

સંપર્ક:- કપડવંજ નગરપાલિકા, કપડવંજ
(O).02691-252365/262463  E-Mail : np_kapadvanj@yahoo.co.in                                                                            Remot Support