વિવિધ ગ્રાન્ટો માથી થયેલ વિકાસના કામોની યાદી


 

ક્રમ યોજનાની વીગત સૈદ્ધાંતિક સ્વીકારની રકમ તાંત્રિક અંદાજ ની રકમ તાંત્રિક મંજૂરી નંબર તાંત્રિક મંજૂરી તારીખ વહીવટી મંજૂરી આપવા પાત્ર રકમ વિશેષ નોધ ન.પા.એ ભરવાનો ફાળો
૦૧ ફાયર સ્ટેશન, એમ.પી. હાઇ સ્કૂલ,સોનિપુરા વોટર વર્કસ ખાતે પંપીંગ રૂમ નંગ-3 ના કામ ૧૨૦૦૦૦૦.૦૦ ૧૨૩૯૪૮૯.૦૦ ૧૦૮૭/૯૮,
૧૦૮૮/૯૮,
૧૦૮૯/૯૮
૨૭/૧૦/૨૦૧૬ ૧૨૦૦૦૦૦.૦૦ ૧૫૪૨૦.૦૦
૦૨ વાયદાપુરા ચેનલ થી મીઠી કૂઈ તરફ પાણીની લાઇન ની કામ ૨૫૦૦૦૦.૦૦ ૨૭૨૦૬૨.૦૦ ૧૨૦૦૬ ૧૨/૧૬ ૨૫૦૦૦૦.૦૦ ૬૪૨૧૦.૦૦
૦૩ રામબાગ હારીજન વાસ માં ગટર લાઇન નું કામ ૫૦૦૦૦૦.૦૦ ૫૧૬૫૮૭.૦૦ ૭૬ ૧૨/૧૬ ૪૯૬૭૧૦.૦૦ ૦.૦૦
૦૪ ખાનાભાઇ કાનજીભાઈ સોલંકીના ના ઘર વાળો ખાંચો, રોહિતવાસ માં ગટર લાઇન નું કામ ૧૦૦૦૦૦.૦૦ ૧૦૩૬૯૫.૦૦ ૭૬ ૧૨/૧૬ ૯૯૭૦૦.૦૦ ૦.૦૦
         કુલ :- ૨૦૫૦૦૦૦.૦૦ ૨૧૩૧૮૩૩.૦૦ - - ૨૦૪૬૪૧૦.૦૦ ૭૯૬૩૦.૦૦

નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 1851
All rights reserved @ Kapadwanj Nagarpalika

સંપર્ક:- કપડવંજ નગરપાલિકા, કપડવંજ
(O).02691-252365/262463  E-Mail : np_kapadvanj@yahoo.co.in                                                                            Remot Support